Aplikatu beharreko arauak.

A) Orotarikoa.

  • Sektore Publikoko kontratuen legearen testu beteratua onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 legegintzako errege Dekretua.
  • Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua.
  • Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Orotariko Arautegia, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuz onartua.
  • Abenduaren 29ko 3/2004 Legea, merkataritza eragiketetako berankortasunaren aurka egiteko neurriak ezartzen dituena.
  • Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak onartutako Toki Araubideko Oinarriak arautzeko Legea, abenduaren 16ko 57/2003 onartutako Tokiko Gobernua Modernizatzeko neurrien Legeak aldarazia, bai eta Toki Araubideko gaietan indarrean diren legezko xedapenen Testu Bateratua, apirilaren 18ko 781/1986ko Legegintzaldiko Errege Dekretuak onartua.
  • Toki Korporazioetako Zerbitzuen Arautegia, 1956ko ekainaren 17ko Dekretuz onartua.
  • Toki Erakundeetako Ondasunen Arautegia, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuak onartua.

B) Barakaldoko Udaleko arau bereziak.

  • Ondarezko kontratuak tramitatzeko Udal Araua bai eta Udalbatzak 211/19/98-5 zenbakiko Akordioaren bitartez 1988ko urriaren 30eko 19/98 zenbakiko aparteko bilkuran onartutako administraziozkoak.
  • Aipatu Arauaren Xedapen Osagarriak (1), 1989ko abuztuaren 16ko 4615/99 zenbakiko Alkatetza Dekretuz onartuak.
  • 1992o martxoaren 26an 6/92 zenbakiko bilkura arruntean Udalbatzak hartutako 49 zenbakiko Akordio bidez onartutako Kontu-hartzailetza Nagusiari erreserbatutako Barne Kontrolerako Arauak .